A Társaság célkitűzései

A Társaság létrejöttét hosszú folyamat előzte meg, közel egy évbe telt, mire az ötletből megszületett az egyesület. Ez alatt az időszak alatt rengeteget utaztunk, telefonáltunk, levelek tömkelegét adtuk postára, és Dr. Schubert István által megszületett a Társaság alapszabálya, ami természetesen rögzíti célkitűzéseinket is:

  • „A Magyar H. P. Lovecraft Társaság célja a néhai amerikai író, Howard Phillips Lovecraft, avagy röviden H. P. Lovecraft munkásságának és életének megismertetése, népszerűsítése, terjesztése, magyar nyelvre fordított és a még lefordítatlan műveinek nyilvántartása. A Társaság ezt annak érdekében teszi, hogy a magyar köztudatban letisztult és reális kép alakuljon ki az író személyiségéről, életéről, irodalmi és szakmai munkásságáról, a világirodalomban betöltött pozíciójáról. A Társaság célja továbbá, hogy hiteles forrást szolgáltasson azok számára, akik meg kívánják ismerni az írót és munkásságát. Ez magába foglalja H. P. Lovecraft prózai írásait, költeményeit, esszéit, levelezését, valamint más, kortárs írókkal közös vagy saját név alatt (kollaboráció), illetőleg önállóan, de álnév alatt publikált, vagy meg nem jelentett munkáit.”

A Magyar H. P. Lovecraft Társaság nem azért alakult, hogy legyen egy olyan egyesület, ami csak nevében képviseli a közösséget, már a legelső alkalommal lefektettük azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amik meghatározzák a működést. Ezek bizony olyan feladatok, amik megvalósítása biztos, hogy több évet fog igénybe venni, de vállaljuk ezt a „munkát”, ehhez már segítséget is kaptunk és természetesen számítani fogunk a majdani tagok segítségére is.


Enciklopédia

Egyik elsődleges feladata az MHPLT-nek egy a Wikipedia felépítésére és működésére hasonlító enciklopédia létrehozása, ami mindenki számára ingyenesen elérhető és olyan hiteles, szakmai tartalommal rendelkezik, ami felhasználható értekezések, esszék, szakdolgozatok írásához is. Minden az enciklopédiában megjelenő szócikk ellenőrzött, a forrását jelöljük.

Az enciklopédia elkészítéséhez engedélyt kaptunk, hogy S.T. Joshi és David E. Schultz ismert könyvét az An H.P. Lovecraft Encyclopedia-t felhasználjuk, az abban szereplő szócikkeket magyarra fordítsuk, hogy elérhető legyen a hazai közösség számára is. Sok szócikk innét kerül átemelésre, de készülnek olyanok is amiket saját kútfőből készítünk, és számítunk a közösség re is, ugyan is bárki küldhet új szócikket az enciklopédia részére, és javasolhat módosítást a meglévő tartalomra.


Bibliográfia

A bibliográfia elkészítésével olyan információs bázist szeretnénk létrehozni, ami feldolgozza H. P. Lovecraft novelláit első sorban, mind szakmai, mind esztétikai szempontból. Az egyes elemzések kitérnek a mű tartalmára, keletkezésére és annak körülményeire, taglalják utóéletét. Hivatkoznak szakértői és magánvéleményekre, összegezve azok tartalmát. Az elemzések megfelelőek lesznek ugyan csak esszék, értekezések, szakdolgozatok írásához, de akik nem kívánják ilyen célra felhasználni, azok számára is temérdek információt fognak tartalmazni; nem egy esetben a háttér információk megváltoztatják az adott műről alkotott véleményt is. A bibliográfiát teljes egészében az MHPLT tagjai készítik, minden egyes elemzés a honlapra fog felkerülni ahol szabadon elérhető lesz mindenki számára, és természetesen az Enciklopédiába is bekerül kereshető tartalomként.


Életrajzi mű

Egy olyan komplex életrajzi mű létrehozásán dolgozunk, ami a lehető legrészletesebben mutatja be és elemzi H. P. Lovecraft életét, kitérve annak minden elérhető részletére. Ennek a műnek az elkészítéséhez természetesen a legbiztosabb helyszín HPL szülővárosa és a Brown Egyetem lenne, erre azonban érthetően nincs lehetőségünk. Ezért is gondoltuk úgy, hogy egy olyan már megjelent művet fordítunk le magyarra, ami hiteles forrásként már ismert és elismert. S. T. Joshi a Társaság tiszteletbeli tagja és mentora, rendelkezésünkre bocsájtotta az A Dreamer and a Visionary: H.P. Lovecraft in his Time című életrajzi művét, abból a célból, hogy a segítse munkánkat, a hazai közösség pedig részletesen megismerhesse HPL életét. A könyv fordítás alatt van, részleteiben tervezzük közzétenni a honlapon, ugyan csak ingyenesen mindenki számára elérhető módon. Ez egy hosszú folyamat, hírlevélben fogjuk értesíteni a tagokat az egyes részek elkészültéről.


Novellák, kollaborációk és költemények fordítása

H. P. Lovecraft magyar nyelvre lefordított novelláinak listája közel teljes, kollaborációinak egy része elérhető, a költemények fordításának nagy része azonban még hátra van. Első sorban a költeményekre koncentrálunk, amiben szívesen fogadjuk a közösség segítését, de a célunk egy olyan együttműködés kiépítése kiadókkal, fordítókkal, aminek során HPL minden alkotása elérhető lesz a hazai közösség számára magyar nyelven. Ennek a folyamatnak előre láthatólag nem minden részlete fog tudni megvalósulni érthető gazdasági okokból, de megteszünk mindent, hogy a lehető legtöbb mű elérhető legyen honlapunkon.


Esszék, értekezések és levelezések fordítása

H. P. Lovecraft esszéinek és értekezéseinek egy része már elérhető magyar nyelven, azonban sok olyan anyag vár még fordításra, ami fontos ahhoz, hogy megértsük szellemiségét. Ezeknek a magyar nyelvre fordítását ugyan csak célul tűztük ki magunk elé, és természetesen ismét számítunk a közösség segítségére. Hatalmas méretű levelezés maradt fenn, amit HPL szerzőtársaival, kiadóival, barátaival, rajongóival folytatott, ennek csupán egy alig mérhető töredéke került eddig fordításra.

A szinte feldolgozhatatlan mennyiség miatt az egyesület nem vállalkozik arra, hogy belefogjon a levelezés fordításába, ezért ismét S. T. Joshi és David E. Schultz önzetlenül nyújtott segítségét fogadtuk el. A szerzőpáros rendelkezésünkre bocsájtotta a Lord of a Visible World: An Autobiography in Letters című könyvüket, aminek a kéziratát ugyan csak megkaptuk. Ezt a könyvet fogja az egyesület lefordítani magyar nyelvre, és ismét részleteiben tesszük közzé a honlapon, ugyan csak ingyenesen mindenki számára elérhető módon. Ez egy hosszú folyamat, hírlevélben fogjuk értesíteni a tagokat az egyes részek elkészültéről.


Esszék, értekezések, szakmai jellegű munkák írása

A bibliográfián kívül saját esszék, értekezésével szeretnénk színesebbé tenni a honlap tartalmát, olyan anyagokat célunk létrehozni, amik megfelelő alapokkal, forrásanyagokkal rendelkeznek, alkalmasak arra is, hogy akár előadást is tudjon belőle formálni, akinek erre van szüksége, hivatkozhasson rá, ha szükséges a munkájában vagy tanulmányai során.


Amatőr, feltörekvő írók támogatása

Nagyon fontos kiemelnünk, hogy az MHPLT nem fog célzottan kiadóként működni, de mindenképpen támogatni szeretnénk a magyarországi tehetségeket, kik fiktív tartalommal rendelkező műveikkel H. P. Lovecraft stílusa és hagyatéka előtt kívánnak tisztelegni. Első sorban hazai írók regényeit tervezzük megjelentetni, ha a hozzánk eljutattok alkotások és a kiadáshoz szükséges körülmények megfelelőek lesznek, bár tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg ilyen alkotásokból igen csak kevés van Magyarországon. Bízunk abban, hogy HPL életét és munkásságát feltáró munkánk ösztönzőleg fog hatni a hazai közösségre és a jövőben születni fognak olyan művek, amik kiadásához az egyesület is hozzá tud járulni.


Oktatásba való bevezetés előkészítése

A Társaság fontos feladatának tartja, hogy Lovecraft művészetét minél szélesebb körben ismertesse meg a hazai közönséggel. A középiskolai diákokkal az irodalmi fakultációk szintjén lehetséges Lovecraftot megismertetni. Ehhez olyan háttéranyagot állítunk össze, mely rövid, lényegre törő, takarékos, ugyanakkor érdekes formában tárja fel a tanulók előtt HPL írásművészetének jellegzetességeit és annak kiterjedt hatástörténetét. Az elkészített háttéranyag nem csupán rövid és jól feldolgozható Lovecraft szövegekre tesz ajánlást, miközben interpretációs stratégiákat is nyújtana azok értelmezéséhez, de a szaktanár számára is hasznos segédanyagot biztosít.

Scroll to top