Az MHPLT Alapszabálya - Magyar H. P. Lovecraft Társaság

Az MHPLT Alapszabálya

Az MHPLT Alapszabálya

A Magyar H. P. Lovecraft társaság alapszabálya letölthető PDF formátumban az ikonra kattintva. A csatlakozáshoz szükséges nyilatkozat letölthető ezen az oldalon, ahol részletesen információ található a csatlakozás folyamatáról is.

 


I. A Társaság adatai

1.1. A Társaság hivatalos neve: Magyar H. P. Lovecraft Társaság

1.1.1. A Társaság rövidített neve: MHPLT

1.1.2. A Társaság angol megnevezése: Hungarian H. P. Lovecraft Society

1.2. A Társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.

1.3. A Társaság működési területe: Magyarország

1.4. A Társaság elektronikus levelezési címe: info@lovecraft.hu

1.5. A Társaság bankszámlaszáma: OTP: 11749015-28531542

1.6. A Társaság honlapja: www.lovecraft.hu

1.7. A Társaság nyelve: Magyar

1.7.1. A Társaság kommunikációja, tevékenysége és ügyintézése elsősorban magyar nyelven történik, ám kivételesen az angol nyelv alkalmazandó az olyan esetekben, amikor a Társaság tevékenységében külföldi, nem magyar állampolgárságú, magyar nyelven nem tudó fél válik érintetté (pl. a Társaság céljai szempontjából releváns személyek megkeresése, stb.).

1.7.2. Amennyiben külföldi, nem magyar állampolgárságú, magyar nyelven nem tudó fél oly módon válik érintetté, hogy érintettsége az alapszabályból fakadó kötelezettségeket ró rá, illetve jogokkal ruházza fel (pl. külföldi tiszteletbeli tag csatlakozása), abban az esetben az alapszabály rendelkezéseit angol nyelven, maradéktalanul és pontosan ismertetni kell vele, az alapszabály mellékleteiként csatolt dokumentumokat pedig angolra fordítva, az alapszabálynak megfelelően kell alkalmazni. A külföldi fél tudomására kell előzetesen juttatni, hogy a Társaság keretében fennálló jogviszonyára a magyar jog az irányadó. Az alapszabály 4.7. pontjában rögzített cím adományozása esetén ezen bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.


II. A Társaság célja, tevékenysége:

2.1. A Társaság célja: A Magyar H. P. Lovecraft Társaság (a továbbiakban: társaság) célja a néhai amerikai író, Howard Phillips Lovecraft, avagy röviden H. P. Lovecraft munkásságának és életének megismertetése, népszerűsítése, terjesztése, magyar nyelvre fordított és a még lefordítatlan műveinek nyilvántartása.
A Társaság ezt annak érdekében teszi, hogy a magyar köztudatban letisztult és reális kép alakuljon ki az író személyiségéről, életéről, irodalmi és szakmai munkásságáról, a világirodalomban betöltött pozíciójáról.

 A Társaság célja továbbá, hogy hiteles forrást szolgáltasson azok számára, akik meg kívánják ismerni az írót és munkásságát. Ez magába foglalja H. P. Lovecraft prózai írásait, költeményeit, esszéit, levelezését, valamint más, kortárs írókkal közös vagy saját név alatt (kollaboráció), illetőleg önállóan, de álnév alatt publikált, vagy meg nem jelentett munkáit.

2.2 A Társaság feladatai: A Társaság a céljainak megvalósítása érdekében végzendő feladataiként határozza meg a különböző, online és nyomtatott ismeretanyag összeállítását és szerkesztését, melyek hiteles, megbízható és pontos forrásként szolgálhatnak a magyar „Lovecraft-kedvelő” közösség számára. Így a hosszú távra vállalt feladatok közt szerepel különösen, de nem kizárólag:

2.2.1. Enciklopédia létrehozása, amely H. P. Lovecraft életművének egyes elemeit és motívumait rendezi egy átlátható és rendszerezett lexikon formájába.

2.2.2. Bibliográfia létrehozása, amely szakmai, illetve esztétikai szempontból vizsgálja H. P. Lovecraft egyes műveit, tekintettel azok amerikai és hazai megjelenéseire.

2.2.3. Életrajzi mű létrehozása, mely adott esetben egy külföldi, jogszerűen megszerzett szöveg lefordításával jönne létre.

2.2.5. Eddig magyarra le nem fordított novellák, kollaborációk és költemények lefordítása magyar nyelvre.

2.2.6. Eddig magyarra le nem fordított esszék, értekezések, levelezések lefordítása magyar nyelvre.

2.2.7. Esszék, értekezések, szakmai jellegű munkák írása.

2.2.8. Olyan amatőr, feltörekvő írók támogatása, akik fiktív tartalommal rendelkező műveikkel H. P. Lovecraft stílusa és hagyatéka előtt kívánnak tisztelegni.

2.2.9. Oktatásba való bevezetés előkészítése.

2.2.10. A Társaság feladatai közt fogalmazza meg a konferenciák, rendezvények szervezését és lebonyolítását, ám ezen – későbbi időszakra vállalt – feladatát csak akkor áll módjában teljesíteni, amikor az alapszabály 2.2.1-2.2.9. pontjaiban felsorolt feladatok teljesítésének eredményeként elegendő ismeretanyag gyűlt össze ahhoz, hogy méltó és célorientált esemény(ek) háttereként szolgáljon.

2.3. A Társaság tevékenysége: A Társaság céljai megvalósítása érdekében elsődlegesen nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási, pályázati és szervezési tevékenységet végez. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

2.4. A Társaság tevékenysége, az ülés, a szavazás, a határozathozatal, a jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, valamint az ügyintézés elsődlegesen internetes alapú elektronikus hírközlés útján történik. Ennek részletes technikai feltételei: Az alábbi alpontokban foglalt szoftverek vagy alkalmazás letöltése és használata, levelezésre alkalmas e-mail fiók létrehozása és kezelése, valamint mikrofon- és kamera megléte az eszközön.

2.4.1. Az ülés megtartása az alábbi szoftverek egyikének alkalmazásával történik, feltéve, ha az ülésen kevesebb, mint huszonöt (25) fő vesz részt:

Elsődleges szoftver neve: Skype
Szoftver tulajdonsága: csevegőüzenetek, csoportos vagy egyéni hang- és videohívások ingyenes használata.
Alkalmas eszközök: személyi számítógép (PC), laptop, táblagép, okostelefon, Xbox One, Android Wear, Apple Watch.
A szoftver alkalmazásának feltételei bizonyos rendszerkövetelmények, melyeket az adott eszközre vonatkozóan a használati feltételek tartalmaznak, illetve meghatározott Skype-felhasználónév létrehozása.
A szoftver a Társaság nyilvántartásba vétele idején ingyenesen letölthető személyi számítógépre az alábbi linken keresztül:
https://www.skype.com/hu/download-skype/skype-for-computer/
A szoftvert kiadó cég adatai:
Skype Communications SARL
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxemburg
Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B100.468
Adószám: LU 20981643
A használati feltételeket a Microsoft Szolgáltatási Szerződése tartalmazza, mely a Társaság nyilvántartásba vétele idején ingyenesen letölthető az alábbi linken keresztül: https://www.microsoft.com/hu-hu/servicesagreement/
A tagok azonosítása elsősorban az adott tag Skype-felhasználónevének megadásával történik, melyet a tag az első közgyűlést megelőzően bocsátja a kommunikációért felelős tisztségviselő elnökség rendelkezésére.

Másodlagos szoftver neve: Google Hangouts
Szoftver tulajdonsága: csevegőüzenetek, csoportos vagy egyéni hang- és videohívások ingyenes használata.
A szoftver alkalmazásának feltétele egy Gmail-fiók létrehozása, illetve bizonyos rendszerkövetelmények.
Alkalmas eszközök: Chrome böngészővel rendelkező személyi számítógép (PC), laptop, táblagép, okostelefon.
A szoftver alkalmazásának feltételei bizonyos rendszerkövetelmények, melyeket az adott eszközre vonatkozóan a használati feltételek tartalmaznak.
A szoftver a Társaság nyilvántartásba vétele idején ingyenesen letölthető személyi számítógépre az alábbi linken keresztül: https://hangouts.google.com/
A szoftvert kiadó cég adatai:
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043 Amerikai Egyesült Államok.
A használati feltételeket a Google Általános Szerződési Feltételek nevű dokumentum tartalmazza, mely a Társaság nyilvántartásba vétele idején ingyenesen letölthető az alábbi linken keresztül: https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
A másodlagos szoftver használata esetén a tagok azonosítása az adott tag Gmail-fiókjának megadásával történik, melyet a tag az első közgyűlést megelőzően bocsátja a kommunikációért felelős tisztségviselő rendelkezésére.

2.4.2. Elektronikus levelezési rendszer: A kommunikáció, így az általános tájékoztatás vagy tájékoztatáskérés, a közgyűlés összehívása, a napirendi pontok ismertetése, ülés megtartása nélküli határozathozatal esetén a határozati javaslat ismertetése és a szavazás az alábbi levelezési rendszer keretében történik:

A tagok által küldött elektronikus levelet (e-mailt) a Társaság elektronikus levelezési címére kell küldeni, melynek tárgyában a tag röviden és érthetően megjelöli a levél tartalmát összefoglaló szót vagy szavakat. A tag erre azon e-mail fiókját használja, amelyet a tagságát kifejező nyilatkozatában megadott, vagy ami – alapító tagok esetében – a tagjegyzékben szerepel. Kivételesen indokolt esetben a tag használhat más e-mail fiókot is, ám ilyenkor részéről a kommunikáció csak akkor felel meg az alapszabály rendelkezéseinek, ha a kommunikációért felelős tisztségviselő a tag személyét sikeresen beazonosította. Az azonosítás, illetve a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítása a kommunikációért felelős tisztségviselő feladata. Az azonosíthatóság a tag felelőssége.

A Társaság által küldött elektronikus levelet (e-mailt) a tagok nyilvántartásban szereplő levelezési címére kell küldeni, melynek tárgyában röviden, ám érthetően meg kell jelölni a levél tartalmát összefoglaló szót vagy szavakat. A Társaság kommunikációért felelős tisztségviselője útján az 1.4. pontban rögzített e-mail fiókját használja.

Az elektronikus levél akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a tag csatlakozási nyilatkozatában megadott e-mail címére megküldésre kerül, és arról kézbesítési hibaüzenet a küldő fél részére nem érkezik (kézbesítési vélelem). A kézbesítés szempontjából nem minősül kimentési oknak, ha az elektronikus levél a tag másodlagos mappájába, levélszemét vagy spamek tárolására szolgáló mappájába kerül.
A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet a vélelmező tag az elnöknek köteles 30 naptári napon belül megküldeni, melyet az elnök felülvizsgál, az abban foglaltak elfogadása esetén pedig intézkedik az esetleges problémák, hiányosságok orvoslására. A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet írásban, címzett módon és érhető szövegezéssel kell megküldeni, egyéb formai követelménye nincs. A határnapon túl benyújtott kérelmet az elnök érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ahol az alapszabály bármely nyilatkozatot írásban történő megtételhez köt, az alatt hitelesítés (elektronikus aláírás/e-szignó) nélküli elektronikus levelet kell érteni, kivéve a tagsági szándékot, az alapszabály elfogadását kifejező nyilatkozatot, valamint a tisztségviselői megbízatás elfogadásáról szóló nyilatkozatot, mivel azokat aláírva, szkennelt okirati formában kell elektronikusan megküldeni a Társaság részére. Kivétel továbbá a jelenléti ív a 7.1.15. pont alapján.

2.5. Indokolt esetben, vagy bármely tag kérésére a közgyűlés vagy az elnökség ülését személyesen, az elnök által kijelölt helyszínen kell megtartani. Az így megtartott ülésről a 4. számú mellékletben foglalt adatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.

2.6. Az internetes alapú elektronikus hírközlési rendszerek, eszközök vonatkozásában bekövetkezett bármiféle releváns változás (beleértve az elektronikus ülés megtartása esetén alkalmazandó felhasználónév változását is) esetén a felek haladéktalanul értesítik egymást, feltéve, ha a változás a Társaság zavartalan tevékenységét befolyásolja.


III. A Társaság alapító tagjai

3.1. A Társaság alapító tagjainak nevét, illetve adatait a jelen alapszabály 1. számú mellékletét képező tagjegyzék tartalmazza.


IV. A Társasági tagság keletkezése

4.1. A Társasági tagság önkéntes.

4.2. Az alapszabály különbséget tesz rendes tag, illetve különleges jogállású tag, azaz támogató tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag között. Ezeken felül az alapszabály meghatároz egy névleges tiszteletbeli (honoris causa) tagságot, amelynek viselőjét nem illetik az alapszabályból eredő jogok, illetve nem terhelik kötelezettségek. Mivel a névleges tiszteletbeli (honoris causa) tag nem rendelkezik jogállással, ezért a cím viselője nem tekintendő sem rendes, sem különleges jogállású tagnak, csupán a Társasági érdekközösség tagjának, ennél fogva az alapszabály „névleges tiszteletbeli” tagként hivatkozik rá. Az alapító tagok „alapító tag” titulussal rendelkező rendes tagoknak számítanak.

4.3. A Társaság rendes tagja lehet az a személy, aki a belépési szándékáról szóló nyilatkozatát a Társaság levelezési címére eljuttatja, abban az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, valamint a Társaság elnöksége a belépéséről pozitívan dönt.
A rendes tagságról szóló döntés vonatkozásában elvárt és szükséges követelmény, hogy a személy a Társaság szellemiségével, tevékenységével, értékeivel és céljaival egyetértsen, a Társasági célok megvalósítása érdekében, szervezett keretek között aktívan tevékenykedjen, a célokat kirívó magatartásával vagy hosszabb ideje tartó passzivitásával ne veszélyeztesse.
A rendes tagsági minőség valamennyi feltétel teljesülése esetén, a határozat meghozatalának dátumától hatályos.

4.4. A Társaság támogató tagja lehet az a személy, aki a támogatási szándékáról szóló nyilatkozatát a Társaság levelezési címére eljuttatja, abban az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, valamint a szabadon meghatározott összegű anyagi támogatást legalább egy alkalommal a Társaság bankszámlájára befizeti, valamint a Társaság közgyűlése a belépéséről pozitívan dönt.
A támogatói minőséggel szemben elvárt és szükséges követelmény, hogy a személy a Társaság szellemiségével, tevékenységével, értékeivel és céljaival egyetértsen, illetve a támogatásáért cserébe ne várjon el az alapszabályban foglalt jogain felül semmiféle ellentételezést.
A támogató tagság valamennyi feltétel teljesülése esetén, a határozat meghozatalának dátumától hatályos.

4.5. A Társaság pártoló tagja lehet az a személy, aki pártoló szándékáról szóló nyilatkozatát a Társaság levelezési címére eljuttatja, abban az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, a Társaság közgyűlése a belépéséről pozitívan dönt, valamint a Társaság működését szakmai hozzáértésével vagy szerepvállalásával támogatja, a Társaság céljainak megvalósítása érdekében aktívan vagy passzívan részt vesz.
A pártoló minőséggel szemben elvárt és szükséges követelmény, hogy a személy a Társaság szellemiségével, tevékenységével, értékeivel és céljaival egyetértsen, a célokat kirívó magatartásával vagy hosszabb ideje tartó passzivitásával ne veszélyeztesse.
A pártoló tagsági minőség valamennyi feltétel teljesülése esetén, a határozat meghozatalának dátumától hatályos.

4.6. A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit a Társaság elnöke és legalább két rendes tag tiszteletbeli tagnak ajánl, a közgyűlés határozatával dönt a tiszteletbeli tagságra való felkérésről, és aki a felkérés elfogadásáról szóló nyilatkozatát a Társaság levelezési címére eljuttatja, abban az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, valamint a Társaság közgyűlése határozatával ilyen címet adományoz.
A tiszteletbeli tagi minőséggel szemben elvárt és szükséges követelmény, hogy a személy korábbi vagy jelenlegi munkássága, szerepvállalása a Társaság céljaival teljes mértékben összeegyeztethető legyen, a Társaság működését már részvételével is támogassa.
A tiszteletbeli tagsági minőség valamennyi feltétel teljesülése esetén, az írásban történő elfogadás beérkezésének dátumától hatályos.

4.7. A Társaság névleges tiszteletbeli (honoris causa) cím viselője az a személy, akinek – a Társaság elnöke és legalább két rendes tag ajánlására – a Társaság közgyűlése határozatával ilyen címet adományoz, és aki a felkérést írásban (elektronikus levél útján) vagy szóban elfogadja. A névleges tiszteletbeli tagsági cím viselője jogi értelemben nem tagja a Társaságnak, ezért nem illetik meg az alapszabályból eredő jogok, illetve nem terhelik kötelezettségek.

4.8. A Társaság alapító tagjának tekintendő az a személy, aki a Társaság nyilvántartásba vételekor a Társaság rendes tagja volt. Az alapító tagsági minőség valamennyi, rendes tagra irányadó feltétel teljesülése esetén, a Társaság nyilvántartásba vételéről szóló döntés dátumától hatályos.

4.9. A Társaság a rendes tagokról, a különleges jogállású tagokról, illetve a névleges tiszteletbeli cím viselőiről nyilvántartást vezet, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével.

4.10. A tagok a Társaság tartozásaiért nem felelnek.

4.11. A tagsági jogviszony át nem ruházható.

4.12. A Társasági tagság a Társaság alapítása idején a Társaság nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelem elfogadásával keletkezik.

4.13. A rendes tag belépési kérelméről az elnökség saját hatáskörében határozattal dönt, míg a különleges jogállású tag belépési kérelméről, illetve a névleges tiszteletbeli cím adományozásáról a közgyűlés határozattal dönt.

4.14. Az évente egyszeri alkalommal megfizetendő önkéntes tagdíj összege 1000,- HUF, melynek megfizetésére nyitva álló határidő az adott év első rendes ülésének napjától számított kilencven (90) naptári nap, de legkésőbb december 31. napja. A tagdíj megfizetésének elmaradása a tagra nézve nem von maga után semmiféle szankciót.

4.15. A Társaság tagja nem köteles semmiféle vagyoni hozzájárulást teljesíteni.

4.16. A belépő tag az alapszabály 2. számú mellékletét, azaz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) b) szerinti csatlakozási nyilatkozat megfelelő kitöltésével nyilatkozik belépési szándékáról, illetve az alapszabály elfogadásáról.

4.17. Az éves – önkéntes – tagdíj, illetve a támogatás megfizetése banki átutalás útján történik a Társaság 1.5. pontban rögzített bankszámlájára. A közlemény-rovatban fel kell tűntetni a küldő fél nevét és az átutalás jogcímét (pl. éves önkéntes tagdíj esetén „éves tagdíj” szöveg; támogatás esetén „támogatás” szöveg, stb.).


V. A tagság megszűnése

5.1. A tagsági jogviszony megszűnik:

5.1.1. A tag kilépésével

5.1.2. A tag halálával

5.1.3. A tagsági jogviszony közgyűlés általi felmondásával

5.1.4. Tiszteletbeli tag esetén a cím megvonásával

5.1.5. A Társaság megszűnésével

5.1.6. A tag kizárásával

5.2. Kizárási eljárás kezdeményezése: Amennyiben a rendes, a pártoló, vagy a támogató tag magatartásával a Társaság alapszabályát, illetve a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy magatartása a Társaság céljaival nem összeegyeztethető, illetőleg a Társaság céljait veszélyezteti, az elnök saját hatáskörében, vagy bármely tag kezdeményezésére jogosult az 5.1.3. pont szerinti, a tagsági jogviszony közgyűlés általi kizárásra irányuló eljárást kezdeményezni.

5.3. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja a rendes, pártoló, vagy támogató tagot az 5.2. pontban foglalt feltételek valamelyikének fennállása esetén. A tisztességes kizárási eljárás szabályait az alapszabály 5.5. pontja tartalmazza.

5.4. Kilépés: A tagság önkéntes jellegéből fakadóan a tagnak jogában áll kilépni a Társaságból. Kilépési szándékáról szóló nyilatkozatát a tag írásban megküldi az elnök részére. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat Társaság általi átvételének napján szűnik meg, a közgyűlés részéről döntést nem igényel. Az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő ülés alkalmával tájékoztatni a közgyűlést a tag kilépéséről.

5.5. Kizárási eljárás: A taggal szemben kizárási eljárás folytatható le, amennyiben magatartásával a Társaság alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy magatartása a Társaság céljaival nem összeegyeztethető, illetőleg a Társaság céljait veszélyezteti. Kizárható különösen az a tag, aki egy évig nem vesz részt a Társaság működésében.
A kizárási eljárással érintett tagnak joga van a tisztességes eljáráshoz. A kizárási eljárás megindítását bármely tag vagy társasági szerv kezdeményezheti. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnök részére kell megküldeni. A kezdeményezésnek kellő alapossággal kell tartalmazni a kezdeményezés okát, illetve az 5.2. pontban rögzített feltételek fennállásáról szóló bizonyítékokat. Az elnök a kezdeményezést – elbírálását követően – beterjeszti a közgyűlés elé. A kizárási eljárás megindításáról a közgyűlés határozattal dönt. Ezt követően az elnök a határozathozataltól számított harminc (30) naptári napon belül a tényállás tisztázása érdekében meghallgatja az érintett tagot, továbbá meghallgatja azokat a személyeket, akik az ügyre vonatkozó bizonyítandó tényről tudomással bírnak. A kizárással érintett tag lemondhat a tényállás tisztázására irányuló felszólalási jogáról. Ezen jogról való lemondásnak minősül az is, ha a kizárással érintett tag az eljárás megindításáról szóló határozathozataltól számított harminc (30) napon belül nem reagál az elnök többszöri megkeresésére. Ez alapján az elnök határozati javaslatot készít, mely az eljárás lezárásáról, a tag jogviszonyának megszűnéséről vagy fennmaradásáról szól. Az elnök megküldi a határozati javaslatot a közgyűlés részére, melyről a közgyűlés ülés megtartása nélkül dönt az alapszabály 7.1.4. pontja szerint. A határozatot írásba kell foglalni, illetve kellő alapossággal kell megindokolni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A döntésről valamennyi tagot értesíteni kell, beleértve azt a tagot is, akit a határozattal a közgyűlés kizár a Társaságból.

5.6. A tiszteletbeli tag címének megvonására az 5.3.-5.5. pontokban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5.7. A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell a tag halála esetén, illetve – amennyiben a tag nem természetes személy – jogutód nélküli megszűnése esetén.

5.8. Felmondás: Amennyiben a tag nem felel meg az alapszabályban foglalt követelményeknek, a Társaság a tagsági jogviszonyt harminc (30) naptári napos határidővel, írásban felmondhatja. A felmondásról a Társaság közgyűlése dönt.

5.9. Fellebbezés kizárása: A közgyűlés kizárásról, tiszteletbeli cím visszavonásáról, illetve a tag törléséről szóló döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


VI. A tagsággal járó jogok és kötelezettségek

6.1. A rendes tag jogosult:

6.1.1. Részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein.

6.1.2. Kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, javaslatokat és észrevételeket tenni a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára.

6.1.3. Részt venni a közgyűlésen, azon a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni.

6.1.4. A közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni.

6.1.5. Igénybe venni a Társaság tagok részére biztosított szolgáltatásait, élni a tagságot megillető kedvezményekkel az alapszabályban foglalt feltételek szerint.

6.1.6. Rendszeresen értesülni a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatos fejleményekről.

6.1.7. Felszólalni a tényállás tisztázása érdekében, amennyiben vele szemben kizárási eljárás van folyamatban.

6.1.8. A Társaság irataiba betekinteni, az ülésekről készült hang- és videófelvételeket teljes terjedelmükben megismerni.

6.1.9. Arra, hogy a Társaság vezető vagy általános tisztségviselőjévé válasszák, feltéve, ha az alapszabályban, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

6.2. A pártoló tag jogosult:

6.2.1. Részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein.

6.2.2. Kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, javaslatokat és észrevételeket tenni a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára.

6.2.3. Tanácskozási joggal részt venni a közgyűlésen, azon a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni.

6.2.4. Rendszeresen értesülni a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatos fejleményekről.

6.2.5. A Társaság irataiba betekinteni, az ülésekről készült hang- és videófelvételeket teljes terjedelmükben megismerni.

6.3. A támogató tag jogosult:

6.3.1. Részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein.

6.3.2. Kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, javaslatokat és észrevételeket tenni a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára.

6.3.3. Tanácskozási joggal részt venni a közgyűlésen, azon a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni.

6.3.4. Rendszeresen értesülni a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatos fejleményekről.

6.3.5. A Társaság irataiba betekinteni, az ülésekről készült hang- és videófelvételeket teljes terjedelmükben megismerni.

6.3.6. Igénybe venni a Társaság tagok részére biztosított szolgáltatásait, élni a tagságot megillető kedvezményekkel az alapszabályban foglalt feltételek szerint.

6.4. A tiszteletbeli tag jogosult:

6.4.1. Részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein.

6.4.2. Kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, javaslatokat és észrevételeket tenni a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára.

6.4.3. Tanácskozási joggal részt venni a közgyűlésen, azon a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni.

6.4.4. Rendszeresen értesülni a Társasággal és annak tevékenységével kapcsolatos fejleményekről.

6.4.5. A Társaság irataiba betekinteni, az ülésekről készült hang- és videófelvételeket teljes terjedelmükben megismerni.

6.4.6. Igénybe venni a Társaság tagok részére biztosított szolgáltatásait, élni a tagságot megillető kedvezményekkel az alapszabályban foglalt feltételek szerint.

6.5. A rendes tag köteles:

6.5.1. Magatartásával nem veszélyeztetni a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.

6.5.2. A tőle elvárható aktivitással, tevékenyen közreműködni a Társaság működésében.

6.5.3. Az alapszabály és a közgyűlési/elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani, azok szerint eljárni.

6.5.4. A Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, a Társaság célját és tevékenységét nem veszélyeztetni.

6.6. A pártoló tag köteles:

6.6.1. Magatartásával nem veszélyeztetni a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.

6.6.2. A tőle elvárható aktivitással, tevékenyen, vagy passzívan közreműködni a Társaság működésében.

6.6.3. Az alapszabály és a közgyűlési/elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani, azok szerint eljárni.

6.6.4. A Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, a Társaság célját és tevékenységét nem veszélyeztetni.

6.7. A támogató tag köteles:

6.7.1. Magatartásával nem veszélyeztetni a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.

6.7.2. Az alapszabály és a közgyűlési/elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani, azok szerint eljárni.

6.7.3. A Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, a Társaság célját és tevékenységét nem veszélyeztetni.

6.8. A tiszteletbeli tag köteles:

6.8.1. Az alapszabály és a közgyűlési/elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani, azok szerint eljárni.

6.8.2. A Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, a Társaság célját és tevékenységét nem veszélyeztetni.

6.9. A Társaság különleges jogállású tagjai szavazati joggal nem rendelkeznek, a Társaságban tisztséget nem viselhetnek.

6.10. A Társaság mindazon tagja, aki az alapszabály VI. fejezete értelmében jogosult igénybe venni a Társaság tagok részére biztosított szolgáltatásait, illetve élni a tagságot megillető kedvezményekkel, a tagság létrejöttével egyidejűleg jogosulttá válik egy darab névre szóló nyomtatott tagsági kártya birtoklására, mely tartalmazza a jelen pont szerinti tag nevét, tagsági számát (melynek kiadásáért és nyilvántartásáért az elnökség tartozik felelősséggel), a Társaság hivatalos nevét, illetve a tagról készült fényképet. Ezen tagsági kártya hivatott igazolni a tagi minőséget, illetve a kedvezményekre való jogosultságot. A tagsági kártya előállításának és postai úton történő megküldésének költségeit a tag az önkéntes tagsági díj megfizetésével fedezi az alapszabály 4.14. és 4.17. pontjaiban foglalt szabályok szerint.


VII. A Társaság szervezete

7.1. A közgyűlés:

7.1.1. A Társaság döntéshozó szerve a közgyűlés, mely a rendes tagok összességéből áll. A közgyűlés határozattal dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekről, melyek az alábbiak:

7.1.1.1. Az alapszabály elfogadása, módosítása.

7.1.1.2. A vezető vagy általános tisztségviselők, illetve képviselő szervek megválasztása, megbízatásuk meghosszabbítása, és visszahívása.

7.1.1.3. Az éves költségvetés elfogadása.

7.1.1.4. Az éves beszámoló elfogadása.

7.1.1.5. A Társaság és a Társaság saját tagja, vezető tisztségviselője vagy ezek hozzátartozója közti szerződés megkötésének jóváhagyása.

7.1.1.6. Kártérítési igények érvényesítése jelenlegi és korábbi társasági tagok, tisztségviselők és más társasági szervek tagjai ellen.

7.1.1.7. Kizárási eljárás, tiszteletbeli cím megvonására irányuló eljárás, illetve kizárásra irányuló eljárás megindítása.

7.1.1.8. Tag kizárása, tagság felmondása, tiszteletbeli cím megvonása, tag törlése.

7.1.1.9. Napirendi pontok elfogadása.

7.1.1.10. A Társaság megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása.

7.1.1.11. A Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatala, amennyiben feladat vagy részfeladat teljesítésére a Társaság vagyonából több mint nettó 20.000,- HUF kerül felhasználásra.

7.1.1.12. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló döntés meghozatala.

7.1.1.13. Az elnökség javaslata alapján az önkéntes tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról szóló döntés meghozatala.

7.1.1.14. Végelszámoló kijelölése.

7.1.2. A határozathozatal módját az elnökség dönti el. Határozathozatal történhet:

7.1.2.1. Személyes ülés keretében (2.5. pont);

7.1.2.2. Elektronikus ülés keretében (2.4. pont), a 7.1.3. pontban foglaltak szerint;

7.1.2.3. Ülés tartása nélkül a 7.1.4. pontban foglaltak szerint.

7.1.3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülést tart, az évi egy ülésen felül a közgyűlést össze kell hívni az elnökség, vagy a tagok kezdeményezésére a 7.1.13.4. pont szerint. Az ülés internetes alapú elektronikus hírközlés útján, a 2.4.1. pontban részletezett szoftverek egyikének használatával, valós időben zajlik, kivéve, ha a részvételüket előre jelző, az ülésen résztvevő tagok létszáma meghaladja a huszonöt (25) főt, illetőleg az ülés várhatóan tovább tart tíz (10) óránál, mert akkor az ülést – technikai korlátokra hivatkozva – személyesen, az elnök által meghatározott helyszínen kell megtartani.
A szoftver általi kommunikáció megszakadása, megakadása, újrakezdése, átmeneti hang- és képi problémák felmerülése nem jelenti az ülés menetének megzavarását. Az üzemzavar, internet-, eszköz- vagy egyéb hiba okán több alkalommal kezdeményezett hívásból felépülő ülést egyetlen folyamatos ülésnek kell tekinteni.
Amennyiben a videóhívás ideje eléri a tíz (10) órát, az ülés hang hívás keretében folytatódik.

7.1.4. Az ülés tartása nélkül történő határozathozatal a 2.4.2. pont szerinti elektronikus levelezés útján történik a jogszabályokban meghatározott határidőkkel: Az elnök a kezdeményezést követően elektronikusan megküldi a határozat tervezetét a tagok részére, melyet követően a szavazat leadására nyolc (8) naptári nap áll rendelkezésre, valamint további három (3) naptári nap a szavazatok eredményének megállapítására.

A határozathozatal napja a szavazásra nyitva álló határidő utolsó napja, kivéve, ha valamennyi szavazattal rendelkező tag előbb leadja a szavazatát, mert akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Eredményes a szavazás, ha legalább annyi szavazat érkezik, amennyi szavazati joggal rendelkező tag a határozatképességhez szükséges lenne. Ülést kell tartani, amennyiben bármelyik tag egy adott napirendi pont vonatkozásában jelzi az erre vonatkozó igényét.

7.1.5. A közgyűlést az elnökség hívja össze írásos meghívóval, a napirend megjelölésével, az ülés megtartásának időpontját megelőzően, legalább harminc (30) naptári nappal korábban, melyet a tagoknak igazolható módon kell elektronikusan kézbesíteni. A meghívónak ezeken felül tartalmaznia kell határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját.

A meghívó kézbesítésére a 2.4.2. pontban részletezett, elektronikus levélre alkalmazandó szabályok az irányadók. A közgyűlés összehívásának minősül az ülés megtartására irányuló meghívó, illetve az ülés megtartása nélküli döntéshozatalra irányuló meghívó kézbesítése is. Ha a közgyűlést nem az alapszabálynak megfelelően hívták össze, akkor az ülést akkor lehet megtartani, ha minden részvételre jogosult tag legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

7.1.5.1. A Társaság tagjainak a meghívó kiküldését megelőzően, az alapszabály 1.4. pontjában megjelölt elektronikus elérhetőségen keresztül van lehetőségük a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tenni.

7.1.5.2. A Társaság közgyűlését kijelölt elnöknek kell levezetnie, aki elsősorban a Társaság elnöke.

7.1.5.3. A Társaság közgyűlésének személyes ülésén indokolt esetben szavazatszámláló bizottságot kell alapítani. A bizottság tagjainak kijelöléséről az elnök gondoskodik.

7.1.5.4. A személyes ülésen a levezető elnök jegyzőkönyvvezetőt jelöl ki.

7.1.6. A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosult tagok legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

7.1.7. A döntés egyszerű szótöbbséggel történik. Egy határozat elfogadásához a jelen lévő tagok több mint felének írásbeli „igen” szavazata szükséges. Kivétel ez alól a 7.1.6. pontban foglalt eset, illetve azon kérdések eldöntése, melyekhez jogszabály minősített többséget rendel. A 7.1.6. pontban foglalt kérdés eldöntése minősített többséggel történik, melyhez valamennyi szavazati joggal rendelkező tag egybehangzó „igen” szavazata szükséges.
A Társaság alapszabályának vagy céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről, szétválásáról vagy egyesüléséről szóló közgyűlési döntéshez, valamint minden olyan döntéshez, amelyhez a jogszabály minősített többséget rendel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

7.1.8. A szavazás nyílt, kivéve, ha a tagok 20%-ának indítványára a közgyűlés írásban, titkosan szavaz, illetve, ha a döntés az elnökség tagjainak megválasztására irányul, mivel ez esetben is a tagok titkos, írásbeli szavazással döntenek.

7.1.9. A közgyűlés ülésén a rendes tagok szavazati joggal, a különleges jogállású tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. A rendes tag szavazati jogát személyesen vagy képviselője útján gyakorolja.

7.1.10. A közgyűlés nem nyilvános, azonban a 2.4. pont szerinti üléseiről hang- és/vagy videó felvétel, 2.5. pont szerinti személyes ülésről írásbeli jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén az elnök és a Társaság két erre kijelölt tagja írja alá. A jegyzőkönyv adatait az 4. számú melléklet tartalmazza.

A felvételek rögzítéséről és nyilvántartásáról, illetőleg az ülés megtartása nélküli döntéshozatallal járó levélváltás és szavazás nyilvántartásáról a Társaság elnöke gondoskodik.

7.1.11. Határozat csak a közgyűlés határozatképessége esetén hozható, melyhez a rendes tagok egyszerű többsége (50%-a + egy tag jelenléte) szükséges. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést – kizárólag az esedékes napirend vonatkozásában – ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés egy későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze, mely a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját a meghívó tartalmazza, illetve, ha az eredeti időpontot legalább három (3) és legfeljebb tizenöt (15) nappal követő időpontra hívják össze.

7.1.12. A tagot vagy képviselőjét jelenlévőnek kell tekinteni:

7.1.12.1. Ha az elektronikus ülés megtartása keretében készült hangról és/vagy videóképről személye a többi tag ismerete alapján megállapítható.

7.1.12.2. Ha ülés megtartása nélküli határozathozatal keretében szavazatát a nyilvántartásban szereplő e-mail fiók használatával határidőn belül, egyértelműen leadta.

7.1.12.3. A személyes ülés megtartása keretében személyesen vagy képviselője útján megjelenik, illetőleg szükség esetén személyazonosságát igazolja.

7.1.13. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

7.1.13.1. A Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

7.1.13.2. A Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

7.1.13.3. A Társaság céljainak elérése veszélybe került;

7.1.13.4. A Társaság tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.

7.1.14. A 7.1.13. bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni.

7.1.15. Az Alapszabály 2.5. pontja szerinti, személyes ülés keretében megtartott közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

7.2. Az elnökség:

7.2.1. A Társaság vezető tisztségviselői a három tagból álló elnökség tagjai. Az elnökségi tagság annak elfogadásával jön létre. A vezető tisztségviselők a Társasággal munkaviszonyban nem állnak.

7.2.2. Az elnökség három tagja:

a) Tomasics József

b) Vigh Dávid

c) dr. Schubert István

7.2.3. Az elnökség saját hatáskörében dönt minden olyan kérdésről, mely a Társaságot érinti, és nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség évente legalább egyszer ülésezik.

7.2.4. Az elnökség határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz. Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

7.2.5. Az elnökség tagjait tisztségükért nem illeti díjazás.

7.2.6. Az elnökség tagjának visszahívása: Az elnökség valamely tagjának visszahívásához a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja a Társaság céljaival ellentétes tevékenységet folytat. Az elnök valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint fele szükséges. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik; a két kérdésről egyszerre kell határozni.

7.2.7. Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

7.2.8. Az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.

7.3. Az elnök és az alelnök:

7.3.1. Az elnök a Társaság ügyvezetését személyesen látja el, illetve a Társaságot önállóan képviseli. Az elnököt az elnökség választja saját tagjai közül.

7.3.2. A Társaság elnöke: Tomasics József

7.3.3. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az alelnököt az elnökség választja saját tagjai közül.

7.3.4. A Társaság alelnöke: Vigh Dávid

7.3.5. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.

7.3.6. Az elnök az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Társaság érdekeivel összhangban.

7.4. Az elnökség köteles:

7.4.1. A közgyűlésen részt venni, azt lebonyolítani, annak keretében kérdésekre válaszolni, a Társaságot érintő tényekről, fejleményekről felvilágosítást adni.

7.4.2. A Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

7.4.3. A közgyűlést összehívni.

7.4.4. A Társaság ügyvezetését az elnökön keresztül ellátni.

7.4.5. Gondoskodni a tagsági kártyák kiállításáról és megküldéséről, valamint a tagsági kártyákon szereplő tagsági számok kiadásáról és nyilvántartásáról.

7.5. Az elnökség jogosult:

7.5.1. A közgyűlés összehívásakor az adott napirenddel kapcsolatban más személyeket is meghívni, akik tanácskozási joggal vehetnek részt.

7.5.2. A tag kizárására, a tiszteletbeli cím visszavonására irányuló eljárást kezdeményezni.

7.5.3. Az alapszabályban foglalt feladatait bármely tisztségviselő vagy szerv számára annak egyértelmű hozzájárulásával átdelegálni, valamint a delegált feladatokat számon kérni.

7.5.4. Dönteni a támogatás elfogadásáról.

7.5.5. Dönteni a tagsági kérelem elfogadásáról.

7.5.6. Dönteni a tiszteletbeli, illetve névleges tiszteletbeli (honoris causa) tagsági cím adományozásáról.

7.5.7. Dönteni a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó vagyon felhasználásáról.

7.6. Az elnök ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai:

7.6.1. Napi ügyek vitele.

7.6.2. Olyan döntések meghozatala, melyek jellegüknél és jelentőségüknél fogva nem igényelik a közgyűlés összehívását, illetve határozathozatalt.

7.6.3. Beszámoló, költségvetés előkészítése.

7.6.4. A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó vagyon kezelése, felhasználása.

7.6.5. Szervek megalakítása.

7.6.6. Tisztségviselők megválasztásának előkészítése.

7.6.7. A közgyűlés összehívására irányuló meghívó kiküldése.

7.6.8. Napirendi pontok meghatározása.

7.6.9 A tagság, a közgyűlés üléseinek, az ülés megtartása nélküli döntések, a meghozott határozatok, okiratok nyilvántartása.

7.6.10. Működéssel kapcsolatos iratok, bevételi és kiadási bizonylatok kezelése, megőrzése.

7.6.11. Megszűnési ok fennállásának vizsgálata, az erre vonatkozó intézkedések megtétele.

7.6.12. Határozati javaslatok előkészítése.

7.6.13. Az önkéntes tagdíjbefizetést elmulasztó tag ismételt felszólítása a tagdíj befizetésére.

7.6.14. A Társaság bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási jog gyakorlása.

7.6.15. A közgyűlés Társaság vagyonával kapcsolatos döntéseinek végrehajtásához szükséges gazdasági jellegű döntések meghozatala.

7.6.16. A Társaság önálló képviselete.

7.7. Az elnökség tagjai, így az elnök megbízatása öt évre szól.

7.8. A kommunikációért felelős tisztségviselő:

7.8.1. A Társaság kommunikációért felelős tisztségét az elnök viseli.

7.8.2. Az elnök kommunikációval kapcsolatos feladatai:

7.8.2.1. Levelezési rendszer üzemeltetése, elektronikus levelek fogadása és küldése.

7.8.2.2. A közgyűlés ülése esetén, vagy ülés megtartása nélküli döntéshozatal esetén a tag beazonosítása, jelenlétének megállapítása a 7.1.12. pont szerint.

7.8.2.3. Általános adminisztráció ellátása.

7.9. A pénzügyi vezető:

7.9.1. A Társaság pénzügyeit és gazdálkodási tevékenységét a pénzügyi vezető felügyeli és koordinálja.

7.9.2. A pénzügyi vezető feladatai:

7.9.2.1. A Társaság vagyonának felügyelete.

7.9.2.2. A Társaság céljait szolgáló külső források (támogatás, pályázatok, adományok, szponzoráció) feltárása és az azokkal kapcsolatos tevékenység koordinálása.

7.9.2.3. Az éves költségvetésben meghatározott keretek és a végrehajtással kapcsolatban hozott közgyűlési vagy elnöki döntések figyelembevételével a Társaság alapműködését biztosító gazdálkodási tevékenység irányítása.

7.9.2.4. A Társaság üzleti könyveinek, pénzügyi nyilvántartásának vezetése.

7.9.2.5. A Társaság bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlása az elnök akadályoztatása esetén.

7.10. A Társaság vezető tisztségviselői az elnökség tagjai és az elnök. A Társaság „általános” tisztségviselői a pénzügyi vezető, különválás esetén a kommunikációért felelős tisztségviselő, továbbá az a tag, akit a közgyűlés határozatával, a feladatkör megjelölésével megbíz, a döntést pedig a megbízott tag elfogadja. A vezető, illetve általános tisztségviselő közgyűlés általi megbízatásához a közgyűlés határozatára, illetve a megbízatás elfogadására van szükség, melyet az alapszabály 3. számú melléklete tartalmaz.

7.10.1. Összeférhetetlenségi szabályok:

7.10.1.1. Nem lehet vezető tisztségviselő a különleges jogállású tag, tagsággal nem rendelkező személy, illetőleg az a rendes tag, aki a megbízatásáról szóló döntést nem fogadja el. Nem lehet vezető tisztségviselő továbbá az a tag, aki nem felel meg az alapszabályban, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt egyéb feltételeknek, különösen a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 3:22.§-ának, valamint 2012. évi C. törvény, azaz a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 61. § (2) bekezdés i) pontjának, illetve vele szemben kizáró ok áll fenn.

7.10.1.2. A Társaság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Az ilyen összeférhetetlenség fennállása esetén az érintett tag a határozathozatal előtt köteles bejelenteni összeférhetetlenségét. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabályban meghatározott cél szerinti juttatás.

7.11. A Társaság vezető tisztségviselője, általános tisztviselője, illetőleg a Társaság képviselője olyan magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki a Társaság rendes tagja, nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, illetve aki nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt.

7.12. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók.

7.13. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

7.13.1. A megbízás időtartamának lejártával.

7.13.2. Visszahívással

7.13.3. Jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkeztével

7.13.4. A megválasztás feltételének megszűnésével

7.13.5. Lemondással.

7.13.6. Elhalálozással.

7.14. A vezető tisztségviselő, illetőleg az általános tisztségviselő megbízatásáról bármikor lemondhat. Erről szóló írásbeli nyilatkozatát az elnöknek küldi meg, aki a lemondást saját hatáskörén belül köteles elfogadni. A vezető tisztségviselő lemondását követően a rá bízott feladatokat köteles még harminc (30) napig ellátni. Lemondása a harminc (30) nap elteltével válik hatályossá. Az elnök a harminc (30) napos lemondási időtől eltekinthet.

7.15. A vezető tisztségviselő, illetőleg az általános tisztségviselő jogviszonyára a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv megbízási jogviszonyra irányadó szabályai alkalmazandók minden olyan esetben, amelyről a Társaság alapszabálya vagy határozata nem rendelkezik.

7.16. Az általános tisztségviselő megbízatása három évre szól.

7.17. A Társaság a közgyűlés, illetve az elnökség határozatait az 1.6. pontban meghatározott honlapján közzéteszi a tagok számára.


VIII. A Társaság megszűnése

8.1. A Társaság megszűnik:

8.1.1. Ha a közgyűlés a megszűnését kimondja.

8.1.2. Ha az arra jogosult szerv a Társaság megszűnését jogerősen megállapítja.

8.1.3. Jogutódlással a Ptk. 3:83. § szerint.

8.1.4. Jogutód nélkül a Ptk. 3:84. § szerint.

8.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a fennálló tartozások kielégítésére kell fordítani. A hitelezők követeléseinek kielégítése után fennmaradó vagyont a Zalaegerszegi Törvényszék által kijelölt, a Társaság céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni a Ptk. 3:85.§ (1) bekezdése szerint.


IX. Záró rendelkezések

9.1. A Társaság a Zalaegerszegi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre.

9.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a következő jogszabályok az irányadók:
– A 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv;
– Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
– A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény;
– A 2012. évi C. törvény, azaz a Büntető Törvénykönyv;
– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;
– 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírásági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól.

9.3. A Társaság jogi személynek minősül.

9.4. Alakuló ülés megtartására nem kerül sor, hivatkozva a 2016.3451. számú bírói döntésre (Pécsi Ítélőtábla PKF. III 20470/2015/2. h). A Társaság alapító tagjai, vagy képviselői a dokumentum utolsó oldalán, aláírásukkal nyilatkoznak a Társaság megalakításáról szóló egységes akaratukról, illetőleg arról, hogy az alapszabályt megismerték, az abban foglaltakat elfogadják.

9.4.1. A Társaság a nevén kívül saját maga rendelkezik címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. A Társaság az alábbi emblémát tekinti sajátjának, mely szerzői jogi értelemben kizárólagos tulajdonában álló, szerzői oltalomban részesülő, elektronikus úton létrehozott grafikai alkotás:

9.5. Az alábbi mellékletek az alapszabály elválaszthatatlan részét képezik:

9.5.1.   1. számú melléklet: Tagjegyzék

9.5.2.   2. számú melléklet: Csatlakozási nyilatkozat

9.5.3.   3. számú melléklet: Vezetői tisztségviselői megbízatás elfogadása

9.5.4.   4. számú melléklet: Jegyzőkönyv (minta)

9.6. Jelen alapszabály huszonhárom (23) számozott oldalból, és négy (4) mellékletből áll.

9.7. Jogfenntartási klauzula: A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a 2.2. pontban vállalt feladatok teljesítése keretében, a szervezésében megvalósuló szerzői műveket a Társaság neve alatt, de a szerző nevének feltűntetésével jelentesse meg. Az így létrejött szerzői termékek publikálásáért, kiadásáért, sokszorosításáért vagy esetleges értékesítéséért a Társaságot nem terheli díjfizetési kötelezettség a szerzővel szemben, kivéve, ha abban előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak a 7.1.1.5. pont szerint.

9.8. A Társaság a működése során tervez kidolgozni és alkalmazni egy olyan szolgáltatási rendszert, amely a tagságot megillető jog gyakorlása keretében adott esetben saját, a célokkal összehangolt termékek megszerzésére vagy kedvezményes megvásárlásukra ad lehetőséget, illetve adott esetben meghatározott kedvezménnyel jár olyan gyártók (pl. könyvkiadók) vagy kereskedők (pl. könyvesboltok) termékeire, melyek a Társasággal erre irányuló együttműködési jogviszonyban vannak.

9.10. A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik.

9.11. A Társaság a Pkt. 3:82. § (1) – (2) bekezdéseinek megfelelően felügyelőbizottságot hoz létre, amennyiben a tagok több mint fele nem természetes személy, illetve a tagság létszáma a száz (100) főt meghaladja. Bármely jelen pontban foglalt feltétel bekövetkezése, fennállása esetén a felügyelőbizottság kötelezően létrehozandó, melynek megfelelően az alapszabály módosítása is szükséges az alapszabály 7.1.1.1., valamint a 7.1.7. pontjainak megfelelően.

Az alapszabály aláírójának neve:

Tomasics József elnök

Vígh Dávid alelnök

Ezen felül az alapszabályt a tagjegyzékben szereplő alapító tagok is aláírásukkal látják el.

Tomasics József elnök

Vígh Dávid alelnök

Bihari György

Csikós Gyula

Galamb Zoltán

Kornya Zsolt

Molnár András

Dr. Schubert István

Szabó István Zoltán

Sóvágó Katalin

Vachter Ákos